AbiWord
 • Just looking around
  Posts: 8 from 2006/1/4
  From: Poland
  Wymy¶li³em sobie, ¿e przyda³by mi siê pod MorphOSem porz±dny wordprocessor. Z tego co widaæ na tutejszym forum dot. Bounty jak i na forum PPA jestem do¶æ odosobniony w moich potrzebach :(
  Mimo to my¶lê o zapocz±tkowaniu takiego Bounty (port AbiWorda dla MOSa). W chwili wolnej bêdê rozwija³ stronkê www.wanderer.haa.pl/amiword/ Mo¿e dziêki niej znajdzie siê paru zainteresowanych programem.
  Dwukrotnie skorzysta³em z formularza na Morphzone by zapocz±tkowaæ Bounty. Nie mam odpowiedzi. Nie wiem, czy formularz nie dzia³a, czy mnie po prostu zignorowano. Poniewa¿ nie jestem specjalnie uzdolniony jêzykowo to gdyby kto¶ zechcia³ mi w tej sprawie pomóc bêdê zobowi±zany... :)
  Z kolei na forum odpisano mi, ¿e port AbiWorda to praca na miarê portowania FireFoxa... To mo¿liwe? Wydawa³o mi siê, ¿e du¿o mniejsza... A mo¿e da³oby siê j± podzieliæ na jakie¶ etapy albo czê¶ci. Mo¿e Bounty mog³oby dotyczyæ jakiej¶ podstawowej funkcjonalno¶ci i ew. program by³by potem rozudowany. Nie mam pojêcia na temat portowania, mo¿e by mi to kto¶ wyt³umaczy³ :)


  [ Edited by FOrest on 2006/1/6 16:29 ]
 • »06.01.06 - 16:10
  Profile