• Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Na dzieñ dzisiejszy brakuje nowego kernela, a dok³adniej jego
  rozwoju... £atanego kernela przerabialismy przez ok 10 lat w naszych
  classikach... Niby co¶ to pomaga³o, ale traci³o siê stabilno¶æ. A
  wiadomo, wszystko siê rozwija (¿e nie wspomnê, ¿e jest trochê rzeczy
  do poprawienia - ponoæ poprawionych w 1.5 - choæby zarz±dzanie
  pamiêci±). Po prostu bojê siê stagnacji, a wiêc cofania, bo w
  informatyce stoj±c siê tak na prawdê cofa...
 • »25.10.05 - 07:31
  Profile Visit Website