• Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Jest trochê racji w tym co piszesz.. Ale czy jest jakie¶ inne wyj¶cie?
  Mo¿e czas u¶wiadomiæ AROS-Teamowi, i¿ mog± uzyskaæ niez³y support. Co
  do ró¿nic Morphos/Aros, Aros jest w tyle to fakt, ale siê rozwija...
  Morphos rozwija siê jedynie w wersji dla znajomych i krewnych królika.
  S±dzê, i¿ gdyby ArosTeam dosta³ odpowiedni support od ludzi
  u¿ywaj±cych teraz MOSa by³aby jaka¶ szansa i ostatni argument o tym,
  ¿e MORPHOS jest bardziej zaawansowany by upad³, tak jak upada w
  konfrontacji z OS4... Kiedy¶ byli daleko do przodu, a teraz??? W sumie
  to sam Team pogrzeba³ MorphOSa, skoro rodzice sami unicestwili swoje
  dziecko, to co nam pozostaje?...
 • »23.08.05 - 06:48
  Profile Visit Website