• MorphOS Developer
  Krashan
  Posts: 1107 from 2003/6/11
  From: Białystok...
  Spraw± zasadnicz± jest powstanie wersji AROS-a natywnie dzia³aj±cej na Pegasosie. Niestety wszystko wskazuje na to, ¿e ekipa AROS-a nie jest zainteresowana takim portem, stoj±c na stanowisku, ¿e nie ma sensu portowanie na tak ma³± platformê sprzêtow± (w porównaniu z x86). Szkoda, ¿e nie dostrzegaj± koderskiego potencja³u, jaki mog³aby przyci±gn±æ do AROS-a wersja na Pegasosa.
 • »22.08.05 - 18:52
  Profile Visit Website