• Order of the Butterfly
  Order of the Butterfly
  Kaczus
  Posts: 199 from 2003/9/6
  From: Poland / Lodz
  Poniewa¿ MorphOS-team nie wykazuje chêci robienia systemu dla
  u¿ytkowników, wol± mieæ zabawkê dla siebie, to mam taki pomys³, by
  mo¿e u¿ytkownicy Pegasosa wsparliby na ró¿ne sposoby AROS-Team.
  Oczywi¶cie by³aby potrzebna chêæ wspó³pracy i z drugiej strony.
  Morphos nierozwijaj±c siê powoduje, ¿e AROS jest coraz mniej z ty³u, a
  wsparty móg³by rozwijaæ siê szybciej. Skoro ludzie z Morphos-teamu nie
  potrzebuj± u¿ytkowników, to co siê bêdziemy wpychaæ tam, gdzie nas nie
  chc±....
 • »22.08.05 - 17:30
  Profile Visit Website